महत्वपूर्ण शब्दहरु
(Important Words )


-३-
Feliz (फेलिज) -   खुशी

शब्दभेद (Part of Speech): विशेषण (Adjective)


Examples: (उदाहरणहरु:)


Ele está muito feliz . (एल एस्ता मुइतो फेलिज ।) उनी धेरै नै खुशी छन् ।
Está feliz ? (एस्ता फेलिज ? ) के तपाईँ खुशी हुनुहुन्छ ?
A criança fica feliz quando tem uma boneca. (आ क्रियान्सा फिका फेलिज क्वान्दु ताइँ उँ बुनेका । ) जब गुडिया पाउँछ तब बच्चा खुशी हुन्छ ।

-२-
Bebida (बेबिदा) -  पेय पदार्थ

शब्दभेद (Part of Speech) : नाम (Noun)


Examples: (उदाहरणहरु:)


Que bebida você gosta? (के बेबिदा भोसे गुस्ता ?) तपाईँलाई कुन पेय पदार्थ मन पर्छ ?
Eu gosto de sumo de laranja. (एउ गोस्तु द्अ सुमो द्अ लरान्जा । ) मलाई सुन्तलाको जुस मन पर्छ ।
Vinho tinto é minha bebida favorita. (भिन्यो तिन्तु ए मिन्या बेबिदा फाबोरिता ।) रातो वाइन मेरो मन पर्ने पेय पदार्थ हो ।

-१-
Comida (कुमिदा) -   खाना

शब्दभेद (Part of Speech) : नाम (Noun)


Examples: (उदाहरणहरु:)


Que comida você gosta? (के कुमिदा भोसे गुस्ता ?) तपाईँलाई कुन खाना मन पर्छ ?
Eu gosto de comida nepalesa. (एउ गोस्तु द्अ कुमीदा नेपालेजा । ) मलाई नेपाली खाना मन पर्छ ।
Momo é comida nepalesa. (मोमो ए कुमिदा नेपालेजा ।) मोमो नेपाली खाना हो ।

नयाँ अभ्यास खेलहरु

खेल खेल्नुस् र पोर्तुगीज भाषा सिक्नुस्