Play and Learn : Nepali Language
learn-present-continuous-nepali
अपूर्ण वर्तमान काल
जाँदैछ, खाँदैछे, गर्दै हुनुहुन्छ, खेल्दैछन्, पढ्दैछिन्
Present Continuous Tense in Nepali
Play and Learn : Nepali Language
learn-simple-future-nepali
सामान्य भविष्यत् काल
पढ्ने छ, खेल्ने छ, जाने छु, उठनुहुने छ
Simple Future Tense in Nepali
Play and Learn : Nepali Language
learn-present-simple-nepali
सामान्य भूत काल
गयौ, गएँँ, गयो, गई , गइन्
Past Simple in Nepali
Play and Learn : Nepali Language
learn-present-simple-nepali
सामान्य वर्तमान काल ।
खान्छु, पढ्छु, जान्छौ, गर्नुहुन्छ
Present Simple in Nepali
Play and Learn : Nepali Language
sarbanam-nepali-pronouns
सर्वनाम
खालि ठाउँ भर्नुहोस्
Nepali pronouns